AKTYWNI SENIORZY

AKTYWNI SENIORZY

INFORMACJE O PROJEKCIE


Szanowni Państwo,

Informujemy, iż z dniem 1 września 2018 r. rozpoczynamy realizację projektu „Aktywni seniorzy”. Projekt jest realizowany na terenie powiatu zamojskiego oraz M. Zamość.
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne
Celem projektu jest wzrost dostępności do wysokiej jakości usług społecznych dla 75 osób (52K i 23 M) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym tj. osób niesamodzielnych, w tym z niepełnosprawnościami w wieku 60 + z terenu m. Zamość i pow. zamojskiego poprzez utworzenie Dziennego Domu Pobytu dla 30 osób z funkcją wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego oraz świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla 20 osób w okresie do 31.12.2020 r.
ZAKRES ZADAŃ PRZEWIDZIANYCH W PROJEKCIE:
Zad. 1 - Adaptacja i utworzenie Dziennego Domu Pobytu dla Seniorów oraz zakup wyposażenia wypożyczalni sprzętu
Zad. 2 - Funkcjonowanie i świadczenie usług w ramach DziennegoDomu Pobytu
Zad. 3 – Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania
Termin realizacji projektu- 01.09.2018 r.- 31.12.2020 r.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 3 883 160,15zł
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 3 300 686,12 zł
WKŁAD WŁASNY: 194 158,01zł

Do udziału w projekcie mogą ubiegać się osoby spełniające kryteria formalne: tj. miejsce zamieszkania – m. Zamość lub powiat Zamojski oraz wiek: 60 lat i więcej.
Dodatkowe 2 punkty przewidziano dla osób z poniższych grup:
- osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej
z przesłanek, o których mowa w rozdziale 3 pkt 13 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarzewłączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego
i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na l. 2014 – 2020;
- osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
- osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi;
- osoby z niepełnosprawnościami i osoby niesamodzielne, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego, o którym mowa wustawie z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie);
- osoby lub rodziny korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - zakres wsparcia tych osób w ramach projektu jest komplementarny i uzupełnia działania współfinansowane z PO PŻ w ramach działań towarzyszących.
Dodatkowe kryteria rekrutacji:
- samotność - 2 pkt
- długotrwała choroba -3 pkt

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne i jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego.

NABÓR DO PROJEKTU

Informujemy, iż z dniem 14.12.2018 r. rozpoczynamy nabór Uczestników do projektu "Aktywni Seniorzy" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Informacje na temat uczestnictwa oraz niezbędne dokumenty rekrutacyjne znajdują się w zakładce Dokumenty Projektu.
Liczba miejsc ograniczona.